صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۰۴۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۳۴,۶۵۹,۶۹۹,۶۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۴,۶۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۴,۶۶۰
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱,۰۳۴,۶۶۰ ۱,۰۳۴,۶۶۰ ۱,۰۳۴,۶۶۰ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۶۵۹,۶۹۹,۶۰۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱,۰۳۴,۶۰۲ ۱,۰۳۴,۶۰۲ ۱,۰۳۴,۶۰۲ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۶۰۲,۴۱۶,۴۶۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱,۰۳۴,۵۴۶ ۱,۰۳۴,۵۴۶ ۱,۰۳۴,۵۴۶ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۵۴۶,۰۳۸,۷۴۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱,۰۳۴,۴۷۲ ۱,۰۳۴,۴۷۲ ۱,۰۳۴,۴۷۲ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۴۷۲,۳۳۹,۹۴۰
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱,۰۳۴,۴۱۴ ۱,۰۳۴,۴۱۴ ۱,۰۳۴,۴۱۴ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۴۱۳,۷۳۳,۸۹۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱,۰۳۴,۳۵۵ ۱,۰۳۴,۳۵۵ ۱,۰۳۴,۳۵۵ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۳۵۵,۲۳۴,۹۱۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۱,۰۳۴,۲۹۸ ۱,۰۳۴,۲۹۸ ۱,۰۳۴,۲۹۸ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۲۹۷,۶۳۳,۶۷۲
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۱,۰۳۴,۲۳۸ ۱,۰۳۴,۲۳۸ ۱,۰۳۴,۲۳۸ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۲۳۷,۷۲۸,۵۶۹
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱,۰۳۴,۱۷۸ ۱,۰۳۴,۱۷۸ ۱,۰۳۴,۱۷۸ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۱۷۷,۹۳۲,۴۰۲
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱,۰۳۴,۱۱۸ ۱,۰۳۴,۱۱۸ ۱,۰۳۴,۱۱۸ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۱۱۸,۲۴۵,۰۰۶
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱,۰۳۴,۰۵۹ ۱,۰۳۴,۰۵۹ ۱,۰۳۴,۰۵۹ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۰۵۸,۶۶۶,۲۱۷
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱,۰۳۳,۹۹۹ ۱,۰۳۳,۹۹۹ ۱,۰۳۳,۹۹۹ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۳,۹۹۹,۱۹۵,۸۶۹
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱,۰۳۳,۹۴۰ ۱,۰۳۳,۹۴۰ ۱,۰۳۳,۹۴۰ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۳,۹۳۹,۸۳۳,۷۹۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۱,۰۳۳,۸۸۱ ۱,۰۳۳,۸۸۱ ۱,۰۳۳,۸۸۱ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۳,۸۸۰,۵۷۹,۸۴۲
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱,۰۳۳,۸۲۱ ۱,۰۳۳,۸۲۱ ۱,۰۳۳,۸۲۱ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۳,۸۲۱,۴۳۳,۸۳۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱,۰۳۳,۷۶۲ ۱,۰۳۳,۷۶۲ ۱,۰۳۳,۷۶۲ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۳,۷۶۲,۳۹۵,۶۱۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱,۰۳۳,۷۰۳ ۱,۰۳۳,۷۰۳ ۱,۰۳۳,۷۰۳ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۳,۷۰۳,۴۶۵,۰۱۸
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱,۰۳۳,۶۴۵ ۱,۰۳۳,۶۴۵ ۱,۰۳۳,۶۴۵ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۳,۶۴۴,۶۴۱,۸۸۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱,۰۳۳,۵۸۶ ۱,۰۳۳,۵۸۶ ۱,۰۳۳,۵۸۶ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۳,۵۸۵,۹۲۶,۰۴۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱,۰۳۳,۵۲۷ ۱,۰۳۳,۵۲۷ ۱,۰۳۳,۵۲۷ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۳,۵۲۷,۳۱۷,۳۴۵
  مشاهده همه