صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۰
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی تهران --