صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۰
هزینه‌های صندوق

هزینه های صندوق

هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در صندوق به دو بخش تقسيم مي‌شود. بخشي از اين هزينه‌ها از محل دارايي‌هاي صندوق پرداخت مي‌شود و بدين علت، خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق کاهش مي‌يابد. بخش ديگر از اين هزينه‌ها، مستقيماً از سرمايه‌گذار اخذ مي‌شود.

فهرست هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق، در اساسنامه قيد شده‌ است. برخي از اين هزينه‌ها، نظير هزينه‌هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق، به طور کلي غيرقابل­پيش‌بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آن‌ها بستگي دارد. برخي از هزينه‌ها نظير هزينه‌هاي تأسيس و هزينه‌هاي تشکيل مجامع صندوق، با تصويب جلسه مجمع صندوق از محل دارايي‌هاي صندوق پرداخت مي‌شود. برخي ديگر از هزينه‌ها نظير کارمزد معاملات، هزينة سود تسهيلات بانکي، هزينة نگهداري اوراق بهادار بي‌نام صندوق يا هزينة نقل و انتقال وجوه صندوق، از طريق مذاکرة مدير صندوق با ارائه‌دهندگان اين خدمات يا تسهيلات تعيين مي‌شود. برخي ديگر از هزينه‌ها، مبلغ از پيش تعيين شده‌اي است که در اين اميدنامه آمده است.

آن قسمت از هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق که از قبل قابل پيش‌بيني است، به شرح جدول زير است:


عنوان هزينه

شرح نحوة محاسبة هزينه

هزينه‌هاي تأسيس شامل تبليغ پذيره‌نويسي

معادل پنج در هزار (005/0) از  سقف صندوق با ارائة مدارک مثبته با تصويب مجمع صندوق حداکثر تا سقف 200 ميليون ريال

هزينه‌هاي برگزاري مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 ميليون ريال براي برگزاري مجمع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق

حق‌الزحمه اعضاي هيئت مديره

حداکثر تا سقف  10 ميليون ريال در ماه به ازاي حداقل يک جلسه حضور هر عضو هيئت مديره

کارمزد مدير

در هر سال 4 درصد از سقف صندوق تا سقف 100 میلیارد ریال و 2 درصد مازاد بر 100 میلیارد ریال

در صورت خاتمه قرارداد مدیر از سوی صندوق معدل 12 برابر میانگین حق الزحمه ماهانه 3 ماه انتهای اداره صندوق به او پرداخت می گردد.

پاداش عملکرد

پاداش عملکرد مدیر نسبت به مازاد سود محقق‌شده صندوق از فروش سرمايه‌گذاري‌ها يا سود نقدي پرداختي نسبت به نرخ مرجع تعیین مي‌شود. این پاداش به صورت پلکانی مطابق فرمول زیر محاسبه میگردد.

-         20 درصد از مازاد سود نسبت به نرخ مرجع تا 5/1 برابر نرخ مرجع

-      35 درصد از مازاد سود نسبت به 5/1 برابر نرخ مرجع تا 2 برابر نرخ مرجع

-         50 درصد از مازاد سود نسبت به 2 برابر نرخ مرجع

هنگام محاسبه پاداش مدیر در یک مقطع، عملکرد مدیر به صورت تحمیعی از ابتدای فعالیت صندوق محاسبه می گردد. موضوع پاداش عملکرد مدیر بصورت 70 درصد نقد در پایان سال مالی اول و مابقی به صورت ذخیره در زمان انحلال صندوق با تصویب هیأت مدیره پرداخت می گردد.

نرخ مرجع: 3/1 برابر بازده سالانه اوراق مشارکت دولتي با سررسيد بلندمدت یا 3/1 برابر سود سپرده  بلند مدت هر کدام بیشتر باشد.

حق‌الزحمة حسابرس

مبلغ ثابت120 ميليون ريال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار (005/0) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 150 میلیون و حداکثر 200 میلیون ریال است.

حق‌الزحمه و کارمزد تصفية صندوق

معادل سه در هزار (003/0 ) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد.

هزينه‌هاي عملياتي

صندوق مي‌تواند از محل دارايي‌هاي خود کليه هزينه‌هاي عملياتي را که دربرگيرنده و نه لزوما منحصر به موارد زير باشد، پرداخت نمايد: هزينه تراکنش‌ها و معاملات صندوق، هزينه‌هاي اداري، بيمه، ماليات، حسابرسي، ارزشيابي، بازاريابي، حق پذيرش و عضويت در کانونها، شبکه‌سازي و ترويج، گزارش‌دهي به سهامداران و نهادهاي قانوني ذيربط، حق مشاوره و هزينه‌هاي سربار، ثبت و انحلال شرکت‌هاي زيرمجموعه. اين هزينه‌ها معمولا بالاتر از نرم هزينه‌هاي صندوق‌هاي مشترک هستند.

هزينه‌هاي دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آنها

هزينه‌ي دسترسي به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازي تارنماي آن و هزينه‌هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف 300 ميليون ريال با ارايه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندوق

* اعداد مذکور در جدول فوق مربوط به سال اول فعالیت صندوق می‌باشد و در سال‌های آتی با تصویب مجمع قابل تغییر است.

الف) کارمزد مدير به صورت سه ماهانه محاسبه و پرداخت مي‌گردد.

ب) هزينه‌هاي دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتيباني پس از تصويب مجمع از محل دارايي‌هاي صندوق قابل پرداخت است و توسط مدير در حساب‌هاي صندوق ثبت شده و به‌طور روزانه ذخيره يا مستهلک مي‌شود.

ج) در مورد مخارج مربوط به دريافت خدمات يا خريد کالا که مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي‌شوند، لازم است ماليات بر ارزش افزوده نيز مطابق قوانين محاسبه و همزمان با مخارج يادشده حسب مورد در حساب هزينه يا دارايي مربوطه ثبت گردد.

هزينه‌هايي که بايد توسط سرمايه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزينه

شرح

کارمزد صدور

کارمزد صدور و ابطال در اين صندوق وجود ندارد و براي صدور و ابطال به صورت کاغذي برابر مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که در آن پذيرفته مي‌شود عمل مي‌گردد.

کارمزد معاملات

طبق مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در آن پذیرفته شده است، تعیین می‌شود.

نحوه جبران خدمات هيات مديره صندوق، مدير صندوق و ساير ارکان و اعضاي کميته سرمايه‌گذاري:

حداکثر 5 درصد سود محقق شده از محل فروش سرمایه گذاریها و یا سود نقدی دریافتی(به شرط آنکه جریانات نقدی صندوق در آن سال مالی منفی نشود) از شرکتهای سرمایه پذیر به تصویب مجمع به عنوان پاداش هیئت مدیره پرداخت خواهد شد. پاداش هیئت مدیره به دو قسمت حق حضور در جلسات و پاداش عملکرد تقسیم می‌شود. قسمت اول پاداش به صورت ماهانه به اعضاء پرداخت خواهد شدو هر ساله توسط مجمع معیین می‌گردد و پاداش عملکرد در دوره تصفیه نهایی و انحلال صندوق به اعضاء هیئت مدیره به نسبت دوره حضور در هیئت مدیره صندوق پرداخت خواهد شد.

هزینه جبران خدمات کمیته سرمایه گذاری اعم از پرداخت ثابت و پاداش بر عهده مدیر است که بر اساس قراردادی بین مدیر و اشخاص کلیدی مشخص می‌گردد.