صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۰
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (NaN)% (NaN)%
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %∞ %∞